LATEST NEWS AND
KEY HIGHLIGHTS

About BHR Academy
สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (BHR Academy: Business and Human Rights Academy) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพในการนำหลักการและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ดีไปใช้ให้เกิดผลได้จริง
ดูรายละเอียด
What We Do
สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีพัฒนกิจในการผลักดันให้องค์กรต่างๆ มีความีรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษชน สถาบันให้บริการในการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนแก่ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และองค์กรภาคอื่นๆ
ดูรายละเอียด
FAQs
สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนคืออะไร
สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจให้สามารถนำหลักการและ
แนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ดีไปใช้ให้เกิดผลได้จริง
หลักสูตรการฝึกอบรมแบบ Onsite ของสถาบันมีค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมหรือไม่
เนื่องจากสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม
ความเป็นจริงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรการฝึกอบรมแบบ Onsite ของสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนมาก่อนหรือไม่ หรือต้องมีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่
ไม่จำเป็น หลักสูตรการฝึกอบรมแบบ Onsite เปิดโอกาสให้กับทุกบริษัทที่สนใจประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินงานหรือความรู้พื้นฐานมาก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตร Onsite เป็นการให้ความรู้ในระดับกลาง (Intermediate training) เป็นต้นไป จึงแนะนำให้มี
การลงเรียนหลักสูตรความรู้พื้นฐานจาก E-learning course ของ BHR Academy เพื่อทำความเข้าใจภาพรวม หลักการ และแนวความคิดขั้นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนก่อนการเรียนแบบ Onsite
Contact Us
สนใจรับข่าวสารจากโครงการ
สนใจสมัครอบรมในรุ่นอื่นๆ

About BHR Academy
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการประกอบธุรกิจของตนเพื่อสร้างผลกำไรและรายได้ ตลอดจนส่งมอมสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสังคมแล้วนั้น ยังจำเป็นที่จะต้องดำเนินธุรกิจของตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ ต้องมีการป้องกันไม่ให้การดำเนินธุรกิจของตนและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสร้างผลกระทบเชิงลบต่อบุคคลใดก็ตาม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรภาคธุรกิจในไทยดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ทั้ง 17 ประการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme – UNDP) จัดตั้ง “สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (BHR Academy: Business and Human Rights Academy)” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการนำหลักการและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ดีไปใช้ให้เกิดผลได้จริง โดยคาดหวังว่าจะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการอบรมสำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
What we do
สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้องค์กรและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมมีความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ผ่านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยจะมีการจัดฝึกอบรมหลายรุ่นและหลายหลักสูตร ตลอดจนยังมีการให้บริการฝึกอบรมเนื้อหาเชิงลึกภายในองค์กร (In-house training)
Dialogue on Business and Human Rights
สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Dialogue on Business and Human Rights) และระดับภูมิภาค เช่น งานสัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Bangkok Business and Human Rights Week) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้สังคมและระบบนิเวศในการดำเนินธุรกิจมีการพัฒนาและการดำเนินงานที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม