หลักสูตร E-LEARNING ของ UN GLOBAL COMPACT ACADEMY เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

สมัครอบรม
หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: วิธีการที่บริษัทต่างๆ จะสามารถดำเนินการตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติได้ (Business and Human Rights: How companies can operationalize the UN Guiding Principles) พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (Office of the UN High Commissioner for Human Rights - OHCHR) และองค์กร Shift โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้กับองค์กรภาคธุรกิจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนนำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่องค์กรภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและมีความสอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการของโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ และหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนี้ประกอบด้วย 4 คอร์สการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
  • คอร์สที่ 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
  • คอร์สที่ 2: แนวทางการเริ่มต้นการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
  • คอร์สที่ 3: แนวทางการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบ ติดตามผลการดำเนินงาน และการสื่อสาร
  • คอร์สที่ 4: การเข้าถึงการเยียวยา 
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากหลัตสูตรนี้
  • มีความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดสำคัญของหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
  • แนวทางการดำเนินงานขององค์กรภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
  • วิธีการระบุ และจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร
  • แนวทางการทำความเข้าใจและกำหนดความรับผิดชอบขององค์กรภาคธุรกิจที่มีต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
  • วิธีการกำหนดมาตารการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่ได้มีการระบุไว้ ตลอดจนการติดตามและรายงานผล
  • วิธีการตอบสนองและหาแนวทางการแก้ไขเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแนวทางที่บริษัท สามารถสร้างกลไกการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร
สมัครอบรม